STATUT DRUŠTVA

STATUT HPD”Zaprešić”

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Hrvatskog planinarskog društva „Zaprešić“, na svojoj sjednici održanoj 14.12.2017. donosi

STATUT

HPD „ZAPREŠIĆ“

I OSNOVNE ODREDBE
II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA I ZASTAVE
III ZASTUPANJE
IV CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA
V JAVNOST RADA
VI ČLANSTVO U DRUŠTVU
VII TIJELA DRUŠTVA
VIII LIKVIDATOR
IX PRESTANAK RADA DRUŠTVA
X IMOVINA DRUŠTVA
XI NAGRADE I PRIZNANJA
XII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA
XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Hrvatskog planinarskog društva „Zaprešić“ (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA I ZASTAVE

Članak 3.

Naziv Društva je HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „ZAPREŠIĆ“

Skraćeni naziv Društva je HPD „ZAPREŠIĆ“

Sjedište Društva je u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 17

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u zagrebačkoj županiji. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi:
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „ZAPREŠIĆ“- ZAPREŠIĆ
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.
Društvo ima zastavu.Zastava je žute boje sa znakom Društva u sredini.

III ZASTUPANJE

Članak 6.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik Društva, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva. U slučaju spriječenosti predsjednika Društvo zastupa dopredsjednik i isti je ovlašteni potpisnik u okviru navedenih ovlasti

IV CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi Društva su:

poticanje, razvijanje i unapređivanje sportsko – planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšavanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova korištenjem slobodnog vremena za tjesesno vježbanje i sportsko-planinarske aktivnosti
osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija promicanje planinarstva kod djece, mladeži i građana
Društvo svojim ciljevima djeluje na području sporta:Planinarstvo

Članak 8.

Djelatnosti Društva su:

– organiziranje planinarskih izleta za članstvo, tura, pohoda, susreta, ekspedicija,logorovanja,
planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija

– obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih puteva, obilaznica i veznih puteva

– gradnja, održavanje i čuvanje te skrb o planinarskim objektima

– populariziranje prirodnih ljepota Republike Hrvatske, posebice naših gora i života u njima,predavanjima,prikazivanjem filmova,organiziranjem izložbi fotografija,tuiskom i drugim sredstvima

– organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložbi radi promicanja zdravih obilka života i potrebe očuvanja prirode

– propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima

– suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno – povijesnih spomenika u prirodi

– suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

– suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

– organiziranje stručnog osposobljavanja članova kroz planinarske škole, tečajeve, seminare i druge oblike obrazovanja

– organiziranje sportskih priprema i poduka

V JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili drugi prikladan način web stranicom Društva, oglasnom pločom u uredu Društva i oglasnim ormarićem na zgradi Društva

– putem medija

VI ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba, dobrovoljnim učlanjenjem.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Članak 11.

Popis članova vodi tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički i pisanom evidencijom, a mora sadržavati podatke o imenu i prezimenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu. Na obrascu – pristupnici Društvu vode se i podaci o zanimanju, adresi, broju telefona te e-mail adresi člana i statusu (učenik,student,zaposlen,umirovljenik…)

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 12.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

– aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke

– koristit se rekvizitima i opremom Društva te literaturom

– koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva

– birati i biti biran u tijelima Društva ako ima poslovnu sposobnost

Malodobni članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Društva.

Članak 13.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

– baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati povjerene zadaće

– davati prijedloge i mišljenja o radu Društva

– sudjelovati u donošenju odluka

– redovito plaćati članarinu za tekuću godinu

– pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti

– promicati program društva

– svojim ponašanjem i djelovanjem čuvati ugled Društva

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

– dragovoljnim istupanjem

– neplaćanjem članarine ( nakon isteka kalendarske godine )

– isključenjem

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave Odluke o isključenju podnijeti žalbu Skupštini

Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih

Statutom ili drugim aktima.

VII TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

Tijela Društva su:

– Skupština

– Izvršni odbor

– Nadzorni odbor

– Sud časti

– Predsjednik

– Tajnik

Skupština

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva

Članak 17.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine

dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Izvanredna Skupština održava se po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva.

Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine, Izvršni ili Nadzorni odbor. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili jedna trećina članova Skupštine Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata

Članak 18.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti predsjednika,sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika izabrana na početku Skupštine.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 19.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Ukoliko nema natpolovične većine članova odgađa se 15 minuta te nakon toga Skupština započinje radom i Odluke su pravovaljane natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Skupština Društva

Članak 20.

– utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad

– usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune

– usvaja plan rada i financijski plan Društva za narednu godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini

– usvaja godišnje financijsko izvješće Društva

– donosi druge akte i odluke važne za rad Društva

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva

– odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja

– bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika

– bira i razrješuje Izvršni odbor, Nadzorni odbor te Sud časti

– donosi odluku o osnivanju ustrojbenih oblika ( sekcija, odsjeka i sl.)

– po potrebi donosi Pravilnike tijela i ustrojbenih oblika Društva

– odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva

– donosi Pravilnik o radu arbitražnog vijeća

– imenuje i opoziva likvidatora Društva

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva

Izvršni odbor

Članak 21.

Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene

ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

Izvršni odbor upravlja radom Društva između sjednica Skupštine.

Izvršni odbor sastoji se od sedam članova, a čine ga predsjednik Društva,

dopredsjednik, tajnik i četiri člana.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 22.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska.

Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda uobičajeno. Odluke takve sjednice moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

U slučaju odsutnosti predsjednika sjednici rukovodi dopredsjednik

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova nazočnih članova.

Konstituiranje Izvršnog odbora vrši se na 1.sjednici, najkasnije u roku 15 dana nakon izborne Skupštine.

Izvršni odbor može kooptirati do 1/3 članova u slučaju ostavke istih, odnosno nemogućnošću obnašanja dužnosti člana Izvršnog odbora iz raznih razloga.

Kooptirane članove Izvršnog odbora mora potvrditi prva iduća Skupština.

Članak 23.

Izvršni odbor Društva:

– ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

– priprema prijedlog godišnjeg plana Društva i skrbi o njegovu izvršenju

– provodi odluke Skupštine

– upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava Društva

– utvrđuje prijedlog Statuta

– vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– utvrđuje prijedloge za nagrade i priznanja

– surađuje s planinarskom i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama

– donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s Odluka ma Skupštine

– organizira i saziva seminare, savjetovanja, tečajeve, planinarske škole i druge skupove radi osposobljavanja članova

– na prijedlog Suda časti donosi odluke o isključenju članova iz Društva

– obavlja i druge poslove u interesu razvitka i boljitka Društva

Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva (2)člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti. Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u zadanom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine te podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

Sud časti

Članak 25.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva (2)člana s mandatom od četiri(4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

za lake prekršaje: opomenu ili ukor
za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine

za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Izvršni odbor.

Predsjednik
Članak 26.

Predsjednik Društva:

– zastupa Društvo

– skrbi o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva

– vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana

– provodi odluke i zaključke Skupštine

– saziva i vodi sjednice Skupštine

– saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora

– obavlja i druge poslove u interesu Društva

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopresjednik.Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri godine.

Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata i to:

– na vlastiti zahtjev

– ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima

– ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama

– ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu

Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

Tajnik Društva

Članak 27.

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

– skrbi o uvjetima rada i djelovanju

– vodi popis članova i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama

– obavlja stručno – administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva

– skrbi o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu i drugih tijela Društva

– vodi zapisnike i pismohranu Društva

– vodi evidenciju o nagradama i priznanjima

– skrbi o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva

– prikuplja članarinu Društva

– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora

Tajnika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovog izbora.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata i to:

– na vlastiti zahtjev

– ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni

– ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu

Članak 28.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

VIII LIKVIDATOR

Članak 29.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za postupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva(udruge) iz Registra udruga.

IX PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 30.

Društvo prestaje djelovati:

– odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja

– u drugim slučajevima predviđenim zakonom

U slučaju kad o prestanku rada Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine

X IMOVINA DRUŠTVA

Članak 31.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Izvršni odbor.

Članak 33.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje gradu Zaprešiću

XI NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 34.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati nagrade i priznanja članovima Društva.

Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 35.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa imenuje se arbitražno vijeće koje čine članovi Društva.Sastav,mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se Pravilnikom koji donosi Skupština.Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Članove arbitražnog vijeća (povjerenstva)imenuje Izvršni odbor sukladno odredbama Statuta Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.

Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odbor ili Predsjednik Društva.

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Zaprešiću, 14.12.2017.

Predsjednik HPD „Zaprešić“:

Darko Matić